on Windows 2008 R2。
開啟 FileZilla Server.xml

<Settings>
<Item name="Serverports" type="string">21</Item>
<Item name="Number of Threads" type="numeric">2</Item>
<Item name="Maximum user count" type="numeric">0</Item>
<Item name="Timeout" type="numeric">120</Item>
<Item name="No Transfer Timeout" type="numeric">600</Item>
<Item name="Allow Incoming FXP" type="numeric">0</Item>
<Item name="Allow outgoing FXP" type="numeric">0</Item>
<Item name="No Strict In FXP" type="numeric">0</Item>
<Item name="No Strict Out FXP" type="numeric">0</Item>
<Item name="Login Timeout" type="numeric">60</Item>
<Item name="Show Pass in Log" type="numeric">0</Item>
<Item name="Custom PASV IP type" type="numeric">1</Item>
<Item name="Custom PASV IP" type="string">127.0.0.1</Item>
<Item name="Custom PASV min port" type="numeric">6000</Item>
<Item name="Custom PASV max port" type="numeric">6010</Item>
<Item name="Initial Welcome Message" type="string">%v&#x0D;&#x0A;written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)&#x0D;&#x0A;Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/</Item>
<Item name="Admin port" type="numeric">14147</Item>
<Item name="Admin Password" type="string"></Item>
<Item name="Admin IP Bindings" type="string"></Item>
<Item name="Admin IP Addresses" type="string"></Item>
<Item name="Enable logging" type="numeric">1</Item>
<Item name="Logsize limit" type="numeric">0</Item>
<Item name="Logfile type" type="numeric">1</Item>
<Item name="Logfile delete time" type="numeric">14</Item>
<Item name="Use GSS Support" type="numeric">0</Item>
<Item name="GSS Prompt for Password" type="numeric">0</Item>
<Item name="Download Speedlimit Type" type="numeric">0</Item>
<Item name="Upload Speedlimit Type" type="numeric">0</Item>
<Item name="Download Speedlimit" type="numeric">10</Item>
<Item name="Upload Speedlimit" type="numeric">10</Item>
<Item name="Buffer Size" type="numeric">32768</Item>
<Item name="Custom PASV IP server" type="string">http://ip.filezilla-project.org/ip.php</Item>
<Item name="Use custom PASV ports" type="numeric">1</Item>
<Item name="Mode Z Use" type="numeric">0</Item>
<Item name="Mode Z min level" type="numeric">1</Item>
<Item name="Mode Z max level" type="numeric">9</Item>
<Item name="Mode Z allow local" type="numeric">0</Item>
<Item name="Mode Z disallowed IPs" type="string"></Item>
<Item name="IP Bindings" type="string">*</Item>
<Item name="IP Filter Allowed" type="string"></Item>
<Item name="IP Filter Disallowed" type="string"></Item>
<Item name="Hide Welcome Message" type="numeric">0</Item>
<Item name="Enable SSL" type="numeric">0</Item>
<Item name="Allow explicit SSL" type="numeric">1</Item>
<Item name="SSL Key file" type="string"></Item>
<Item name="SSL Certificate file" type="string"></Item>
<Item name="Implicit SSL ports" type="string">990</Item>
<Item name="Force explicit SSL" type="numeric">0</Item>
<Item name="Network Buffer Size" type="numeric">65536</Item>
<Item name="Force PROT P" type="numeric">0</Item>
<Item name="SSL Key Password" type="string"></Item>
<Item name="Allow shared write" type="numeric">0</Item>
<Item name="No External IP On Local" type="numeric">1</Item>
<Item name="Active ignore local" type="numeric">1</Item>
<Item name="Autoban enable" type="numeric">1</Item>
<Item name="Autoban attempts" type="numeric">10</Item>
<Item name="Autoban type" type="numeric">0</Item>
<Item name="Autoban time" type="numeric">1</Item>
<Item name="Service name" type="string"></Item>
<Item name="Service display name" type="string"></Item>
<Item name="Enable HASH" type="numeric">1</Item>
<Item name="Disable IPv6" type="numeric">0</Item>
<SpeedLimits>
<Download />
<Upload />
</SpeedLimits>
</Settings>

確認 <Item name="Enable HASH" type="numeric">1</Item> 有打開後,重啟 FTP。

Filezilla client → 連上 FTP 後 → 伺服器 → 輸入自訂指令
FEAT:查詢是否支援 HASH
OPTS HASH MD5:設定使用 MD5 HASH (預設是 SHA-1)
HASH 檔案名稱:回傳指定檔案的 HASH

PS:此功能尚在實驗階段。

創作者介紹
創作者 flyfox 的頭像
flyfox

flyfox

flyfox 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()